Algemene voorwaarden – Huurvoorwaarden

ML Locations & Médias sprl

Z.I de la Fagne

Rue E. Matagne 36
5330 Assesse
BTW: BE0 870 839 967
Téléphone : +32 83 65 77 95
E-mail : info@www.ml-locations.be

Huurvoorwaarden

Onze huurvoorwaarden (PDF)

Algemene huurvoorwaarden

ML Locations zal (behoudens overmacht) het materiaal, bepaald op de bestelbon en waarvoor de huurder zijn akkoord heeft gegeven, ter beschikking stellen van de huurder.

Het materiaal wordt gehuurd onder de hieronder vermelde algemene voorwaarden en tegen de prijs die wordt vermeld op de bestelbon.

De huurder verbindt zich ertoe voor de plaatsing en de montage van het materiaal een nette locatie te voorzien die vlot bereikbaar is voor het transportvoertuig. Als de installatie ten gevolge van een beoordelingsfout van de klant niet kan plaatsvinden op de voorziene locatie, zal het totaalbedrag, gestipuleerd op de bestelbon, nog steeds verschuldigd zijn. Als ML Locations aanvaardt om het materiaal op een andere locatie te installeren, ook al is ML Locations daartoe niet verplicht, dan zal ML Locations niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen.

De ondertekenaar van de bestelbon moet ter plaatse aanwezig zijn bij de aankomst van het materiaal; als hij richtlijnen laat geven door iemand anders en deze laatste persoon een fout begaat, zal ML Locations integraal worden vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Als de huurder afwezig is, wordt hij geacht impliciet zijn goedkeuring te verlenen aan de aanwijzingen die worden gegeven door elke andere persoon ter plaatse, ongeacht of deze laatste daar al dan niet toe gemachtigd is. Onder deze voorwaarden kunnen de installatiewerkzaamheden, eenmaal begonnen, niet worden onderbroken en verliest de huurder al zijn rechten op verweer.
In elk geval zullen de huurprijs en de kosten verschuldigd blijven, zelfs indien er geen gebruik van het materiaal wordt gemaakt.

ML Locations kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het niet-gebruik van de structuur op de vermelde datum: als de montage wordt verhinderd door bijzonder slecht weer, als de reeds opgestelde installatie zozeer wordt beschadigd dat ze onbruikbaar wordt, als de gevolgen van een ramp of een panne in de loop van de periode die voorafgaat aan de datum van deze verbintenis de montage van het materiaal niet langer mogelijk maken, als een ongeval, vastgesteld door de federale politie of een gerechtsdeurwaarder, de montage onmogelijk maakt binnen de voorziene termijn, als een wegblokkade, manifestatie, staking, burgeroorlog of openbare ramp de montage binnen de voorziene termijn belemmert.

Om in acht te worden genomen, moet elke vaststelling schriftelijk worden gedaan bij de levering ter plaatse.

Zodra het gehuurde materiaal is geïnstalleerd en gebruiksklaar is, erkent de huurder dat hij het onder zijn hoede neemt en dat hij er integraal voor verantwoordelijk is, zelfs als de terbeschikkingstelling plaatsvindt vóór de datum, vermeld op de bestelbon. Zo kan er ook geen enkele aansprakelijkheid worden toegeschreven aan ML Locations, als er een ongeval plaatsvindt waarbij een gebruiker is betrokken. De huurder is als enige verantwoordelijk en moet zich gedragen als een goede huisvader.

ML Locations voorziet het nodige om beschadiging van het materiaal door de huurder te voorkomen. De huurder moet van zijn kant de regels voor een goed gebruik van het materiaal respecteren.

De huurder verbindt zich ertoe het door ML Locations gemonteerde en geïnstalleerde materiaal niet te verplaatsen, wijzigen of vervoeren, zelfs in geval van overmacht, behoudens regen of elk ander probleem dat het materiaal zou kunnen beschadigen.

Bij diefstal, verlies of beschadiging zal het materiaal worden vervangen voor rekening van de huurder door nieuw materiaal zonder dat ML Locations een offerte moet maken of een aanmaning moet doen.

ML Locations kan aan de huurder alle kosten factureren die te maken hebben met het herstel van het materiaal of de prestaties voor de opberging van het materiaal (voorbeeld: banken of tafels weer in de juiste racks plaatsen).

Om de demontage mogelijk te maken, moet het gehuurde materiaal ter beschikking worden gesteld van ML Locations, volledig vrijgemaakt van elke installatie en in perfecte staat van properheid en bruikbaarheid. ML Locations zal over 3 volle kalenderdagen beschikken vanaf de genoemde datum om de demontage uit te voeren zonder dat de huurder ophoudt de beheerder te zijn van het materiaal, zoals gestipuleerd in bovenstaand artikel. De huurder zal aanwezig moeten zijn tijdens de demontage en de ophaling van het materiaal. Samen met ML Locations moet hij de staat van het materiaal nagaan en eventuele tekortkomingen of beschadigingen vaststellen; deze zullen aan hem worden gefactureerd. Als de huurder niet aanwezig is, zullen de vaststellingen van ML Locations worden beschouwd als volledig en aanvaard door de huurder zonder dat die laatste ze kan betwisten.

Als de huurder verzaakt aan het contract, dient hij ML Locations via een aangetekend schrijven (de poststempel geldt als bewijs) te verwittigen, en dit minstens 10 werkdagen vóór de uitvoeringsdatum. Zo niet, is de huurder het volledige bedrag verschuldigd dat wordt vermeld op de bestelbon. Het materiaal zal tot zijn beschikking blijven in het magazijn gedurende de termijn die is voorzien in dit contract.

Bij een ongeval of om het even welke ramp, al dan niet gedekt door de verzekering, moet de huurder ML Locations zo snel mogelijk en binnen 24 uur na het gebeuren telefonisch op de hoogte brengen. Hij moet ook op hetzelfde moment een compleet verslag bezorgen via een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Na die termijn behouden de verzekeringen van ML Locations zich het recht voor om de ramp af te wijzen. Bij brand, een ramp, enz. moet de huurder alles laten in de toestand waarin het zich bevindt, in afwachting van de komst van een vertegenwoordiger van ML Locations en eventuele experts. Als de huurder zelf wenst over te gaan tot een expertise, moet deze plaatsvinden in aanwezigheid van de verzekeringsexperts. Bij een ramp is ML Locations als enige bevoegd om te beslissen over de volledige of gedeeltelijke vervanging van het materiaal; in dat verband zullen de getroffen maatregelen geen invloed hebben op de waarde, gestipuleerd in artikel 2. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van deze waarde ontslaat ML Locations integraal van zijn aansprakelijkheid, ongeacht de omstandigheden van de ramp.

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden.

Er kan een voorschot van minimaal 50% worden gevraagd om de huur en/of aankoop te bevestigen; anders wordt de bestelbon als nietig beschouwd. VOOR ALLE KLANTEN zal het saldo worden verrekend op de dag van de levering, vóór de montage. Voor bedrijven moet elke factuur worden betaald binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als de klant niet op tijd betaalt, moet hij zonder ingebrekestelling een interest van 15% per jaar betalen op het gefactureerde bedrag vanaf de factuurdatum, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het bedrag en dit met een minimum van 80 euro. Deze bedragen zullen worden verhoogd met 15 euro voor een ingebrekestelling, 50 euro voor een aangetekende ingebrekestelling en 150 euro voor een brief van een advocaat, en met alle mogelijke kosten die voortvloeien uit een eventuele tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Bij betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Namen bevoegd.